ระเบียบ/ข้อบังคับ

กำหนดตำแหน่งวิชาการ

อัตราค่าจ้างลูกจ้าง

กำหนดตำแหน่งวิชาการ

อัตราค่าจ้างลูกจ้าง

กำหนดตำแหน่งวิชาการ

หลักเกณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์

บัตรประจำตัว

การรับส่งงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2553

เลื่อนระดับ

  • เลื่อนระดับ รายละเอียดสามารถเข้าดูได้ที่ อินทราเน็ตสำหรับบุคลากร http://intra.kmutt.ac.th

การทำงานข้ามหน่วยงาน

การรับส่งงาน

เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

อัตราเงินเดือนข้าราชการ

ระบบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ปี 2553

การลาต่างๆ

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ระเบียบที่ถูกยกเลิก

สวัสดิการการศึกษาบุตร

การขอพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา

หลักเกณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์

บัตรประจำตัว

การต่ออายุราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อบังคับบริหารงานบุคคล

การเกษียณอายุก่อนกำหนด

เลื่อนระดับ

การลาต่างๆ

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สวัสดิการอื่น ๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

สวัสดิการอื่น ๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

สวัสดิการอื่น ๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บัตรประจำตัว

สวัสดิการอื่น ๆ

การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

สวัสดิการอื่น ๆ

การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

บัตรประจำตัว

ข้อบังคับบริหารงานบุคคล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อบังคับบริหารงานบุคคล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี