รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินการสวัสดิการประจำปี

สรุปแบบสำรวจประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี

สรุปแบบสำรวจประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี

กิจกรรม

สรุปแบบสำรวจประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินการสวัสดิการประจำปี

รายงานสถานภาพบุคลากร มจธ. ประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี