ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชุมใหญ่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

03/17/2017
เอกสารประชุมใหญ่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เรียน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

       มจธ. ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจธ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ โดยถ่ายทอดสดไปยังห้องประชุม BT211" ชั้น 2 อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ.บางขุนเทียนและห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการ มจธ.ราชบุรี

เอกสารประกอบการประชุมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ 17 มี.ค. 2560