ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมซักซ้อมการมอบอำนาจพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนระดับสายวิชาการ

01/13/2017
ประชุมซักซ้อมการมอบอำนาจพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนระดับสายวิชาการ ประชุมซักซ้อมการมอบอำนาจพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนระดับสายวิชาการ

ณ วันที่ 13 มกราคม 2560