ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลและสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดประชุม Competency Kick off

05/27/2016

                    ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจ และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้ก้าวล้ำนำการเปลี่ยนแปลง  โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้กำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านสมรรถนะ (Competency)  ขึ้น  โดยให้มีการกำหนดสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรที่เหมาะสม  และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป

                    การนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ช่วยให้การดำเนินการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลและสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงจัดประชุม Competency Kick off  ในวันพุธที่   25 พฤษภาคม 2559  เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้อง CB2405  โดยได้เชิญ ดร.วชิรพันธุ์  โชติช่วง  มาบรรยายและจัด Workshop  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และร่วมกันผลักดันการนำสมรรถนะไปใช้ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององค์กร พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำสมรรถนะทางด้านบริหาร (Managerial Competency)  และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งงาน (Functional Competency) ต่อไป

IMG_3485.JPG

IMG_3515.JPG

IMG_3601.JPG