ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้ง ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ เป็นราชบัณฑิต

01/15/2016
       ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นต้นไป  เพิ่มเติม     thumbnail.jpg

ประกาศราชบัณฑิต3.jpg

ประกาศราชบัณฑิต4.jpg