ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11/13/2018
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ