แบบฟอร์ม

สวัสดิการงานศพ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน

การลา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน

การลา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การจัดทำบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การลาออก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การจัดทำบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การลา

การเกษียณอายุก่อนกำหนด

การจัดทำบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การลาออก

ประกันอุบัติเหตุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หนังสือรับรอง

การสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน)

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

การทำงานข้ามหน่วยงาน

การเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงาน

การประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน

ระบบ My Evaluation

เงินเดือนและค่าตอบแทน

การขอเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

การลา

การตรวจลงตราพำนัก/การขอใบอนุญาตทำงาน

หนังสือรับรอง

  • แบบคำร้องหนังสือรับรองออนไลน์อยู่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

ประกันอุบัติเหตุ

การปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันอุบัติเหตุ

การปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ

การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

การลา

หนังสือรับรอง

การบรรจุบุคลากร

การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

การบรรจุบุคลากร

การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

การบรรจุบุคลากร

การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

การบรรจุบุคลากร