ติดต่อ

บุคลากร

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 8076 | อีเมล์ rathsta.dam@kmutt.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทร. 8076 | อีเมล์ rathsta.dam@kmutt.ac.th

อะนัส  อามินเซ็น

อะนัส อามินเซ็น

โทร. 8074 | อีเมล์ anas.ami@kmutt.ac.th

กลุ่มงานกลยุทธ์และสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

สุกานดา บุณยาทร

สุกานดา บุณยาทร

รก. หัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์และสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 8086 | อีเมล์ sukanda.boo@kmutt.ac.th

กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล

รก. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
โทร. 8083 | อีเมล์ suchada.sat@kmutt.ac.th

ธรัญญา แสงศิริพันธ์

ธรัญญา แสงศิริพันธ์

โทร. 8081 | อีเมล์ taranya.san@kmutt.ac.th

จันทร  ลีรัตนกิจพิบูลย์

จันทร ลีรัตนกิจพิบูลย์

โทร. 8308 | อีเมล์ chantorn.lee@kmutt.ac.th

สุภาพร คล้ายอินทร์

สุภาพร คล้ายอินทร์

โทร. 8308 |

หน่วยงานเลขานุการและธุรการ