ติดต่อ

บุคลากร

ฉันทนา ภู่ธราภรณ์

ฉันทนา ภู่ธราภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 8071 | อีเมล์ chantana.put@kmutt.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทร. 8076 | อีเมล์ rathsta.dam@kmutt.ac.th

อะนัส  อามินเซ็น

อะนัส อามินเซ็น

โทร. 8074 | อีเมล์ anas.ami@kmutt.ac.th

กลุ่มงานกลยุทธ์และสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

สุกานดา บุณยาทร

สุกานดา บุณยาทร

รก. หัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์และสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 8086 | อีเมล์ sukanda.boo@kmutt.ac.th

กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล

รก. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
โทร. 8083 | อีเมล์ suchada.sat@kmutt.ac.th

ธรัญญา แสงศิริพันธ์

ธรัญญา แสงศิริพันธ์

โทร. 8081 | อีเมล์ taranya.san@kmutt.ac.th

หน่วยงานเลขานุการและธุรการ