เกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์

  • สร้างทีมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า พัฒนาขุมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูองค์กร

ภารกิจ

  • ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

  • พัฒนาสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นแหล่งความรู้ ระดมความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเป็นแหล่งรวมข้อมูลบุคลากร เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
  • พัฒนาวิธีการและระบบงานของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
  • พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เน้นการทำงานเป็นทีม การให้บริการที่ดี ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาให้เป็นนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
  • สร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ