สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษารับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักสารสนเทศ (เน้น Social Media Specialist)

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษารับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักสารสนเทศ (เน้น Social Media Specialist) จำนวน 1 อัตรา

10/11/2019

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักเคเอกซ์

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักเคเอกซ์

10/08/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์

10/07/2019

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานนิติการ

สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง

10/07/2019

สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

09/06/2019


เพิ่มเติม