สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารการเงิน

สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงิน การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ และเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรสำนักหอสมุด จัดทำรายงานสถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ยื่น

08/10/2018

รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)

รับสมัครงาน ปฏิบัติงานที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

08/09/2018

รับสมัคร “ลูกจ้างโครงการ” ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร “ลูกจ้างโครงการ” ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

08/09/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

08/08/2018

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง "ตำแหน่ง นักออกแบบและผลิตสื่อ 1 อัตรา" และ "ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา 1 อัตรา"

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง "ตำแหน่ง นักออกแบบและผลิตสื่อ 1 อัตรา" และ "ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา 1 อัตรา"

08/06/2018


เพิ่มเติม