สนย. รับสมัครนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

สนย.รับสมัครนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

08/07/2019

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) รับสมัครวิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา

ฟีโบ้รับสมัคร วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

07/10/2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและประสานการทำงานของที่ปรึกษาต่างประเทศในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

07/08/2019

รับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง International Program Coordinator

Full Time International Program Coordinator International Center for Engineering, Faculty of Engineering, KMUTT

07/02/2019


เพิ่มเติม